ZÁSADY SPRACÚVANIA  A OCHRANY

OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní osobných údajov, rozdelené podľa toho do ktorej kategórie dotknutých osôb patríte.

Informácie pre žiadateľov a poberateľov finančnej pomoci                             

Informácie pre darcov a osoby, ktoré nám poukázali 2% z dane

Zároveň dovoľte, aby sme Vás ako návštevníkov našich webových stránok informovali o rozsahu a používaní osobných údajov prostredníctvom nášho webu.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE NÁVŠTEVNÍKOV WEB STRÁNKY

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov

Sídlo:

PAREZKA N.O.

Družstevná 220/6, Nižná Myšľa 044 15

IČO: 51987490
Registrácia: Zapísaný v Okresný úrad Košice registri vedenom v register neziskových organizácií pod č. OVVS/18/2018
Telefonický kontakt: 0905726966
E-mailový kontakt: slovensky.ivan@gmail.com

(ďalej len „PAREZKA N.O.“)

ZODPOVEDNÁ OSOBA:

Nezisková organizácia PAREZKA N.O. má ustanovenú Zodpovednú osobu, podľa čl. 37 Nariadenie, ktorou je Ivan Slovenský riaditeľ PAREZKA N.O., ktorú môžete v súvislosti s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov kontaktovať na emailovej adrese slovensky.ivan@gmail.com

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje budeme spracúvať, iba keď nám ich poskytnete, napríklad keď nám napíšete e-mail, prihlásite k našej fanúšikovskej stránke sa pomocou účtu na sociálnej sieti, a pod.

PAREZKA N.O. spracúva osobné údaje na tieto účely:

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACÚVANIE:

1.Realizácia projektov a pomoci

2.Pre plnenie zmlúv o poskytovaní pomoci a podpory a pre činnosti potrebné pred uzatvorením zmluvy sú nevyhnutné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a/alebo v zmluve.

Ide o pomoc a podporu:

 • pri verejnoprospešnej činnosti
 • pri vážnych zdravotných znevýhodneniach,
 • deti s parezou plexus brachialis a juvenílnou artritídou a ich rodinám,
 • pomocou charitatívnych projektov a
 • pri organizovaní dobrovoľníctva,
 • pri organizovaní podujatí

Bez týchto údajov by sme naše projekty nedokázali zrealizovať. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len podľa potreby daného projektu, napr. hodnotiteľom žiadosti. Pretože nám záleží na transparentnosti, v niektorých prípadoch môžete byť pravidelne informovaný o našich aktivitách a výsledkoch našej práce, napríklad ako sme použili dary alebo aké výsledky sme dosiahli.

1. Informovanie o aktivitách a novinkách

Poskytujeme vám pravidelné informácie o tom, čo máme v PAREZKA N.O. nové, aké podujatia chystáme. V tomto prípade spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, č. účtu v tvare IBAN, fotodokumentáciu.

2. Používanie webstránok

Webstránku, ktorú spravuje PAREZKA N.O.:

Zásady sa nevzťahujú na žiadne ďalšie webstránky, ktoré sú spravované inými organizáciami, sponzormi PAREZKA N.O. či akýmikoľvek inými tretími stranami, ktoré sa riadia vlastnými zásadami.

Vaše osobné údaje pri návšteve našej stránky spracúvame iba pre splnenie vašich požiadaviek, na základe jedného z nasledovných dôvodov:

 1. Na základe vášho súhlasu. Prístupom na našu webovú stránku a zotrvaním na nej. Pričom svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, nastavením vášho prehliadača.
 2. Na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ, pretože nám to nám umožňuje skvalitniť prevádzku našich webových stránok a vyhodnotiť naše online aktivity.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje získané prostredníctvom našej webovej stránky spracúvame s pomocou zmluvných partnerov:

 • Spoločnosť zabezpečujúca prevádzku, a podporu  webovej stránky

POSKYTOVANIE A SPRÍSTUPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV INÝM OSOBÁM:

Na našich dostupné funkcie, ktoré umožňujú zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí. Tieto môžu zbierať vaše osobné údaje a informácie o vašom chovaní. Nedisponujeme možnosťou kontrolovať tieto údaje, a nenesieme za nich zodpovednosť. Pokiaľ tieto funkcie na našej stránka využijete, spracúvanie sa riadi zásadami poskytovateľov týchto funkcií a aplikácií:

 • Facebook, Instagram
 • Google , YouTube
 • Twitter

Zverejňovanie

 • na webstránkach a sociálnych sieťach PAREZKA N.O.

Pomáha nám to informovať verejnosť o našich aktivitách a pre väčšiu transparentnosť aj získavať ďalšie prostriedky na našu verejnoprospešnú činnosť. Vaše Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Ak ste iba návštevníkov našej stránky Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba po dobu našej návštevy. Štatistické údaje o vašej návšteve sú anonymizované a nedisponujeme nástrojmi na vašu identifikáciu. Ak vaše údaje spracúvame aj na iné účely, sú informácie o dobe spracúvanie uvedené v dokumentoch určených pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb (viď vyššie).

Osobné údaje uchovávame po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a iné) alebo po dobu podľa registratúrneho plánu PAREZKA N.O. Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej podanej žiadosti.

BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA

Ako prevádzkovateľ sa riadime primeranými bezpečnostnými opatreniami, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov pred stratou, krádežou, zneužitím, zničení, neoprávneným prístupom alebo poskytnutím.

 • Osoby ktoré majú prístup k vašich osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou.
 • Prístup k údajom je zabezpečený pomocou prístupových hesiel.
 • Využívame šifrovanie pre prenos aj pre ukladanie údajov.
 • Využívame technológie pre ochranu pred zraniteľnosťami a útokmi.
 • Údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu a potom ich likvidujeme.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

PAREZKA N.O. prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, pričom vzala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík. Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne alebo pri registrácii do projektu: dali výslovný súhlas podpisom v prezenčnej listine.

Právo na prístup: Máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu údajov: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Žiadosť k oprave údajov môžete zaslať na adresu slovensky.ivan@gmail.com

Právo na vymazanie údajov: Máte právo dosiahnuť aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávalo a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; osobné údaje sme spracúvali nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť. Žiadosť k výmazu údajov môžete zaslať na adresu slovensky.ivan@gmail.com

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: Napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť

osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; Ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.

Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Ako prevádzkovateľ nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu.

Právo na prenos: Máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť: Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. Budeme však radi, ak sa v takomto prípade obrátite najskôr na nás. Zistené nedostatky radi napravíme.

Právo na zabudnutie: Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

Mlčanlivosť: Naši pracovníci a spolupracovníci, dobrovoľníci, členovia dozornej a správnej rady, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.

Zaznamenávanie požiadaviek používateľov: Prevádzkovateľ PAREZKA N.O. je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

Zabezpečenie ochrany údajov: Pre ochranu osobných údajov sme prijali a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Pri spracúvaní osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

AKO A NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ?

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

PAREZKA N.O., nezisková organizácia,

Kontakty

Telefonický kontakt: 0905726966
E-mailový kontakt: slovensky.ivan@gmail.com
Web stránka: www.parezka.sk
Adresa: PAREZKA N.O., Družstevná 220/6, Nižná Myšľa 044 15

Spracúvanie súborov cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Na spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas, pričom tento súhlas má náležitosti súhlasu podľa GDPR. Jedinou výnimkou, kedy Váš súhlas nepotrebujeme je v prípade spracúvania tzv. funkčných súborov cookies (alebo technických súborov cookies), ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie samotnej webstránky. Súhlas so spracúvaním súborov cookies archivujeme. Samozrejme, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.