Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

NAŠE PROJEKTY 2020

NAŠE PROJEKTY 2020

Chceme Vám predstaviť náš ďalší úspešný projekt, a tým je „Rekonštrukcia priestoru ktorý bude slúžiť na účely soľno-inhalačnej komory, soľnej jaskyne“. Po uskutočnení verejného obstarávania z oslovených dodávateľov s predmetom zákazky: „Stavebné úpravy a montáž podlahového kúrenia pre budúcu soľnú jaskyňu“  úspešným uchádzačom sa stala firma ESJE-stav s.r.o.

Projekt „Rekonštrukcia priestoru ktorý bude slúžiť na účely  soľno-inhalačnej komory, soľnej jaskyne“ bol hradený vďaka dotácií Košického samosprávneho kraja- VUCKE vo výške 450€. Úprimná a vrelá vďaka za finančnú podporu. Ďakujeme aj firme ESJE-stav s.r.o. za skvelú a odborne vykonanú prácu. Veríme, že aj napriek situácií, ktorá nie je ľahká sa nám podarí pokračovať v ďalšej fáze projektu výroba a montáž ventilačného  zariadenia a samotná výstavba soľnej jaskyne.

Dátum zverejnenia: 11.12.2020

Prihlásili sme náš projekt Horolezecká stena v centre PAREZKA do programu „Športujem rád a bezpečne“.
Je to grantový program Nadačný fond Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska zriadila ho poisťovňa KOOPERATIVA.
Ďakujeme im za finančný príspevok na projekt vo výške 2100,92 € , ktorý nám výrazne pomôže zreálniť predkladaný projekt a vybudovať horolezeckú stenu, ktorá zabezpečí:
– pravidelné využívanie horolezeckej steny deťmi v rámci rehabilitačnej terapie;
– pravidelné využívanie horozeleckej steny žiakmi ZŠ Jarmočná Ždaňa v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy;
– raz týždenne využívanie horolezeckej steny deťmi zo Ždane a okolia v rámci ich osobnostného rozvoja.
Naši pomocníci nám už pomohli s prácami a asanáciou starej omietky, mechanické osekávanie.
Osekaním a očistením muriva pripravíme stenu na nové omietnutie. O ďalším prácach ako bude prebiehať celý projekt zverejníme info a pár fotiek. Pevne veríme, že sa vám bude horolezecká stena páčiť hlavne detičkám.

Ďakujeme Nadácií Keď Potrebujete pomôcť za podporu a príspevok 500€ na rekonštrukciu v našom centre PAREZKA. Nakúpili sme stavebný a elektroinštalačný materiál aby sme mohli vymurovať miestnosť pre Snoezelen. Veríme, že aj napriek situácií, ktorá nie je ľahká sa nám podarí vytvoriť krásnu Snoezelen miestnosť v ktorej sa detičky budú cítiť veľmi príjemné.

Zapojili sme sa do grantového programu „Projekty zamestnancov“ Nadácia Volkswagen Slovakia. S projektom „Kuchyňa – miesto tepla, domova a priateľstva „ nám pomohol zamestnanec Volkswagen Slovakia Jaroslav Veselý za čo mu nesmierne ďakujeme.
Naša vďaka patrí aj Slávke, ktorá nám pomáha vypisovať žiadosti projektov veľmi si to ceníme čo pre nás robí.
Ďakujeme aj Nadácií Volkswagen Slovakia , že nás podporila sumou 1.000 EUR aby sme do našej kuchyne v centre PAREZKA zakúpili spotrebiče a ďalšie kuchynské vybavenie. Môžeme sa tak stretávať pri rôznych akciách, realizovať rôzne aktivity. Tešíme sa na všetkých návštevníkov PAREZKY.

Zapojili sme sa do Grantového programu: Zamestnanecké granty – Pomôžte svojej komunite 2020

Nadácia VÚB POMÁHA

Programová oblasť : Pomôžte svojej komunite 2020

Názov projektu : Ekozóna s exteriérovými cvičebnými prvkami pre deti, mladých a seniorov.

Nadácia VÚB POMÁHA schválila na tento projekt sumu 1600,00 €

Vďaka Nadácií VÚB POMÁHA môžeme pokračovať a nadviazať na PRVÝ PROJEKT. Po krátkej pauze spôsobenej mesačným čakaním na konzoly kvôli koronevírusu sa znovu hlásime a prinášame skvelé správy!  Konzoly došli a cvičebné prvky pre naše detičky sú namontované, nafarbené a ošetrené. Betón, konzoly a farby na dokončenie už rozbehnutého projektu sme mohli kúpiť vďaka finančnému príspevku od Nadácií VÚB POMÁHA. Za čo im ĎAKUJEME !