Informácie pre žiadateľov a poberateľov finančnej pomoci

Vaše osobné údaje spracúvame podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré nám v súvislosti s Vašou účasťou v Systéme podpory PAREZKA N.O. poskytnete.

Prevádzkovateľ: PAREZKA N.O., nezisková organizácia,
so sídlom: Družstevná 220/6, Nižná Myšľa, 044 15
IČO: 51987490
telefón: 0905726966
e-mail: slovensky.ivan@gmail.com
webová stránka: www.parezka.sk

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Nezisková organizácia PAREZKA N.O. má ustanovenú Zodpovednú osobu, podľa čl. 37 Nariadenie, ktorou je Ivan Slovenský riaditeľ PAREZKA N.O., ktorú môžete v súvislosti s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov kontaktovať na emailovej adrese slovensky.ivan@gmail.com

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Pre posúdenie vašej žiadosti budeme spracúvať bežné osobné údaje, aj osobitnú kategóriu osobných údajov (údaje o zdraví), vás alebo vášho dieťaťa. Okrem bežných kontaktných osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príbuzenský vzťah k žiadateľovi, údaje o rodine ktoré poberá pomoc, vek otca, vek matky, zamestnanie, budeme spracúvať aj údaje týkajúce sa finančnej a sociálnej situácie – mesačný príjem rodiny, mesačné výdavky rodiny, údaje o deťoch, a v prípade vášho súhlasu aj fotografie detí, rodičov a rodín. č. účtu v tvare IBAN. Ako ja odporúčanie lekára, alebo zdravotníckych pracovníkov.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE:

  1. Pre účel posúdenia žiadosti o finančnú pomoc. Je právny základom súhlas dotknutej osoby, alebo zákonného zástupcu dieťaťa pokiaľ nemá viac ako 16 rokov.
  2. Pre účel poskytovania finančnej pomoci. Je právnym základom plnenie zmluvy. Zmluvný vzťah vzniká ak vašej žiadosť vyhovieme a poskytneme Vám finančnú pomoc na základe pravidiel systému PAREZKA N.O.
  3. Pre účely vedenia účtovníctva. Nakoľko je to našou zákonnou povinnosťou podľa zákon č. 431/2002 o účtovníctve v platnom znení.
  4. Pre účely zverejňovania fotografií a videí. Predovšetkým  poskytovania darcom prostredníctvom internetovej stránky, sociálnych sieti fb, instagram. Je právny základom súhlas dotknutej osoby, alebo zákonného zástupcu dieťaťa pokiaľ nemá viac ako 16 rokov.
  5. Pre účely Evidencie žiadostí dotknutých osôb. Pretože je našou zákonnou povinnosťou v zmysle nariadenie GDPR, uľahčiť Vám výkon práv ako dotknutých osôb.
  6. Pre účely ochrany práv a právnych nárokov PAREZKA N.O., alebo pre účely oprávnených záujmov PAREZKA N.O., alebo iných osôb (podľa Nariadenia);

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spracovávané osobné údaje sú získavané od dotknutých osôb, rodičov, detí, alebo ich zákonných zástupcov.

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a žiadateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať aj prostredníctvom (t.j. spôsobom, ako bol pôvodne udelený), alebo tiež písomným oznámením zaslaným na adresu sídla PAREZKA N.O., alebo na jeho vyššie uvedenú emailovú adresu. Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené  PAREZKA N.O. môže PAREZKA N.O. spracovávať osobné údaje len v rozsahu a na účely, ktoré nie sú založené súhlase dotknutej osoby. t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje spracováva priamo PAREZKA N.O., a to v písomnej a elektronickej forme.

POSKYTOVANIE A SPRÍSTUPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV INÝM OSOBÁM:

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) Ak nám udelíte súhlas, budú vaše osobné údaje (fotografie a kontaktné údaje) poskytnuté darcom, ktorí vám adresne prispievajú a zaujíma ich vaša situácia..

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

V prípade posúdenia žiadosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, než žiadosť posúdime a informujeme Vás o výsledku.

V prípade poskytovania pomoci počas plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, resp. doba vyplácania pomoci a 5 rokov po jej ukončení.

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB:

Právo na prístup: Máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz: Máte právo dosiahnuť aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávalo a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; osobné údaje sme spracúvali nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: Napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; Ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; Namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.

Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Ako prevádzkovateľ nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu.

Právo na prenos: Máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s platnými predpismi.

ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Pri spracúvaní osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Poskytovanie vašich osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, nie ste povinný nám ich poskytnúť, ale bez ich poskytnutia nebude možné poskytnúť vám účasť v systéme PAREZKA N.O.

AKO A NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ?

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

PAREZKA N.O. nezisková organizácia,
Družstevná 220/6, Nižná Myšľa, 044 15

Ivan Slovenský riaditeľ PAREZKA N.O.,
telefón: 0905726966, e-mail: slovensky.ivan@gmail.com