Informácie pre darcov a osoby, ktoré nám poukázali 2% z dane

Vaše osobné údaje spracúvame podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré nám v súvislosti s Vašou účasťou v Systéme podpory PAREZKA N.O. poskytnete.

Prevádzkovateľ: PAREZKA N.O. nezisková organizácia,
so sídlom: Družstevná 220/6, Nižná Myšľa, 044 15
IČO: 51987490
telefón: 0905726966
e-mail: slovensky.ivan@gmail.com
webová stránka: www.parezka.sk

ZODPOVEDNÁ OSOBA:

Nezisková organizácia PAREZKA N.O. má ustanovenú Zodpovednú osobu, podľa čl. 37 Nariadenie, ktorou je Ivan Slovenský riaditeľ PAREZKA N.O. ktorú môžete v súvislosti s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov kontaktovať na emailovej adrese  slovensky.ivan@gmail.com

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

PAREZKA N.O. spracováva osobné údaje poskytnuté Darcom prostredníctvom formulára registrácie, alebo inou cestou, napríklad telefonicky, alebo písomne. Osobné údaje Darcov, ktorí využili možnosť poukázať 2% dane spracúvame v prípade, že nám ich poskytla Finančná správa SR.

Spracúvame bežné osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa a, pokiaľ sú Darcom poskytnuté, taktiež akademický titul, adresa bydliska, telefónne číslo, číslo bankového účtu, jednotlivé platby príspevkov, profilová fotografia.

V súvislosti s elektronickým prístupom k webovej stránke PAREZKA N.O. Pretože nedisponujeme možnosťami na vašu identifikáciu, tieto údaje spracúvame anonymizovanie pre vyhodnocovanie analýz a štatistík.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE:

Osobné údaje darcov sú spracované pre zabezpečenie ich riadnej účasti v Systéme PAREZKA N.O. , t. j. najmä ich registrácie, spracovanie a priradenie nimi poskytnutých darov príjemcom pomoci a za účelom komunikácie s Darcami a to najmä:

  1. Pre účel Evidencie Darcov a ich darov podľa a v rozsahu nimi poskytnutými údajmi a to tak, aby každý darca mohol sledovať, ktorému Príjemcovi, prípadne Príjemcom bol ich dar poskytnutý a to aj pre prípadné dary poskytnuté pred vznikom registrácie. Právny základom je súhlas darcu (dotknutej osoby)
  2. Pre účely získavania nových darcov oslovujeme darcov, ktorí nám poukázali 2% dane s poďakovaním a informáciami ako sa stať pravidelným darcom. Právnym základom je oprávnený záujem.
  3. Pre účel Komunikácie formou (napríklad zasielanie noviniek a informácii o sume vyzbieraných prostriedkov, automaticky generovaných upozornení, poďakovaní a iných správ, prípadne vystavenie potvrdenia pre daňové účely). Právnym základ je oprávnený záujem, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ.
  4. Pre účely marketingovej komunikácie PAREZKA N.O. (napríklad zobrazenie v zozname Darcov, spracovanie štatistických prehľadov o Darcoch a poskytnutých darov a prípadne ďalšie vždy v rozsahu súhlasu Darcov). Právnym základom je súhlas darcu (dotknutej osoby).
  5. Pre účely vedenia účtovníctva. Nakoľko je našou zákonnou povinnosťou evidovať príjmy darcov a preukázať ich zákonné vynaložene (poskytnutie)
  6. Pre účely správy fanúšikovskej stránky na sociálne sieti a komunikácie s fanúšikmi. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby, udelený prostredníctvom sociálnej siete (vyjadrením tzv. „Like/Páči sa“, alebo „Follow/Sledovať“)
  7. Pre účely Evidencie žiadostí dotknutých osôb. Pretože je našou zákonnou povinnosťou v zmysle nariadenie GDPR, uľahčiť Vám výkon práv ako dotknutých osôb.
  8. Pre účely ochrany práv a právnych nárokov PAREZKA N.O., alebo pre účely oprávnených záujmov PAREZKA N.O. , alebo iných osôb (podľa Nariadenia);

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spracovávané osobné údaje sú získavané od Darcov, a to najmä v súvislosti s registráciou Darcu v PAREZKA N.O. a prípadne v rámci ďalšej komunikácie s Darcom, či už osobné, telefonické, písomné alebo iné a z iných podkladov a dokumentov, ktoré Darca PAREZKE N.O. poskytne.

Osobné údaje Darcov, ktorí využili možnosť poukázať 2% dane spracúvame v prípade, že nám ich poskytla Finančná správa SR.

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a Darca má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať aj prostredníctvom (t.j. spôsobom, ako bol pôvodne udelený), alebo tiež písomným oznámením zaslaným na adresu sídla PAREZKA N.O., alebo na jeho vyššie uvedenú emailovú adresu. Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené  PAREZKA N.O., môže PAREZKA N.O. spracovávať osobné údaje len v rozsahu a na účely, ktoré nie sú založené súhlase dotknutej osoby. t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje spracováva priamo PAREZKA N.O., a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu pre PAREZKA N.O. takto spracovávať tiež ďalšie subjekty v postavení tzv.prostredkovateľov, s ktorými PAREZKA N.O. uzavrie zmluvu o spracovaní osobných údajov.

POSKYTOVANIE A SPRÍSTUPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV INÝM OSOBÁM:

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje darcov budeme spracúvať po dobu celého obdobia účasti Darcu v Systéme PAREZKA N.O., t. j. po dobu zasielania príspevkov. Ak Darca preruší zasielanie príspevkov, budeme jeho údaje evidovať ešte po dobu 5 rokov. Po tejto lehote budeme mať za to, že darca účasť v systéme ukončil údaje prestaneme spracúvať a anonymizuje ich.

Osobné údaje darcov, ktoré získame od Finančnej správy SR spracúvame iba dobu, ktorá je nevyhnutná na adresovanie poďakovania a ponuky stať sa pravidelným darcom PAREZKA N.O. Táto doba nepresiahne 6 mesiacov.

Doba spracúvania končí taktiež odvolaním súhlasu. V prípade odvolania súhlasu prestaneme osobné údaje spracúvať okamžite, resp. v lehote do 30 dní. Táto lehota je nutná na anonymizovanie údajov v informačných systémoch pomocou ktorých údaje spracúvame.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB:

Právo na prístup: Máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz: Máte právo dosiahnuť aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávalo a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;  osobné údaje sme spracúvali
nezákonne;  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: Napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;  spracúvanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;  Ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;                                    Namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.

Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Ako prevádzkovateľ nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu.

Právo na prenos: Máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s platnými predpismi.

ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Pri spracúvaní osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Poskytovanie vašich osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, nie ste povinný nám ich poskytnúť, ale bez ich poskytnutia nebude možné poskytnúť vám účasť v systéme PAREZKA N.O.

AKO A NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ?

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

PAREZKA N.O. nezisková organizácia,
Družstevná 220/6, Nižná Myšľa, 044 15
Ivan Slovenský riaditeľ PAREZKA N.O.
telefón:0905726966, e-mail: slovensky.ivan@gmail.com